Flight Number Aircraft Type Departure Airport Arrival Airport Departure Time Arrival Time Frequency Flight Statuse Flight Map
FXX 401 B-737-500 Dubai Aden 06 : 00 : AM 07 : 45 : AM WED Scheduled SHOW MAP
FXX 431 B-737-500 Dubai Seiyun 06 : 00 : AM 07 : 00 : AM SUN Scheduled SHOW MAP
FXX530 B-737-400 Seiyun Khartoum 10 : 00 : AM 01 : 15 : PM MON Scheduled SHOW MAP
FXX531 B-737-400 Khartoum Seiyun 05 : 00 : AM 09 : 15 : AM MON Scheduled SHOW MAP
FXX535 B-737-400 Khartoum Aden 06 : 00 : AM 09 : 15 : AM TUE Scheduled SHOW MAP
FXX100 B-737-400 Aden Addis Ababa 10 : 15 : AM 11 : 45 : AM TUE Scheduled SHOW MAP
FXX101 B-737-400 Addis Ababa Aden 08 : 00 : AM 09 : 30 : AM SAT Scheduled SHOW MAP
FXX100 B-737-400 Aden Addis Ababa 04 : 30 : PM 06 : 00 : PM SAT Scheduled SHOW MAP
FXX534 B-737-400 Aden Khartoum 10 : 30 : AM 11 : 45 : PM SAT Scheduled SHOW MAP
FXX535 B-737-400 Khartoum Aden 12 : 30 : PM 03 : 45 : PM SAT Scheduled SHOW MAP