Flight Number Aircraft Type Departure Airport Arrival Airport Departure Time Arrival Time Frequency Flight Statuse Flight Map
FXX 535 B-737-300 Khartoum Djibouti 07 : 02 : AM 10 : 00 : AM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 535 B-737-300 Djibouti Aden 11 : 00 : AM 11 : 45 : AM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-300 Aden Djibouti 12 : 45 : PM 01 : 30 : PM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-300 Djibouti Khartoum 02 : 30 : PM 03 : 30 : PM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 535 B-737-300 Khartoum Aden 07 : 00 : AM 10 : 30 : AM SUN, WED Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-300 Aden Khartoum 11 : 15 : AM 02 : 30 : PM SUN Scheduled SHOW MAP
FXX 535 B-737-300 Aden Seiyun 11 : 15 : AM 12 : 15 : PM WED Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-300 Seiyun Djibouti 01 : 15 : PM 02 : 45 : PM WED Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-300 Djibouti Khartoum 03 : 30 : PM 04 : 30 : PM WED Scheduled SHOW MAP