Flight Number Aircraft Type Departure Airport Arrival Airport Departure Time Arrival Time Frequency Flight Statuse Flight Map
FXX535 B-737-500 Khartoum Aden 06 : 00 : AM 09 : 15 : AM TUE Scheduled SHOW MAP
FXX531 B-737-500 Khartoum Seiyun 05 : 00 : AM 09 : 15 : AM MON Scheduled SHOW MAP
FXX530 B-737-500 Seiyun Khartoum 10 : 00 : AM 01 : 15 : PM MON Scheduled SHOW MAP
FXX101 B-737-400 Addis Ababa Aden 08 : 00 : AM 09 : 49 : AM WED effective 21 April 21 & SAT &SUN Scheduled SHOW MAP
FXX100 B-737-400 Aden Addis Ababa 10 : 15 : AM 12 : 00 : PM TUE Scheduled SHOW MAP
FXX100 B-737-400 Aden Addis Ababa 10 : 45 : AM 12 : 30 : PM WED Effective 21 April 21 Scheduled SHOW MAP
FXX100 B-737-400 Aden Addis Ababa 04 : 30 : PM 06 : 15 : PM SAT Scheduled SHOW MAP
FXX534 B-737-400 Aden Khartoum 10 : 30 : AM 11 : 45 : AM SAT & SUN Scheduled SHOW MAP
FXX535 B-737-400 Khartoum Aden 12 : 30 : PM 03 : 45 : PM SAT Scheduled SHOW MAP