Flight Number Aircraft Type Departure Airport Arrival Airport Departure Time Arrival Time Frequency Flight Statuse Flight Map
FXX 535 B-737-500 Khartoum Aden 07 : 00 : AM 10 : 30 : AM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 535 B-737-500 Aden Djibouti 11 : 30 : AM 12 : 15 AM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-500 Djibouti Aden 01 :00 : PM 01 : 45 : PM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-500 Aden Khartoum 02 : 45 : PM 04 : 15 : PM SAT, TUE Scheduled SHOW MAP
FXX 535 B-737-500 Khartoum Aden 07 : 00 : AM 10 : 30 : AM SUN Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-500 Aden Khartoum 11 : 15 : AM 02 : 30 : PM SUN Scheduled SHOW MAP
FXX 535 B-737-500 Aden Al-Ghaydah 11 : 00 : AM 12 : 15 : PM SUN Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-500 Al-Ghaydah Aden 01 : 00 : PM 02 : 15 : PM SUN Scheduled SHOW MAP
FXX 534 B-737-500 Seiyun Aden 11 : 15 : PM 12 : 15 : PM WED Suspended SHOW MAP
FXX 535 B-737-500 Aden Seiyun 01 : 00 : PM 02 : 00 : PM WED Suspended SHOW MAP
FXX 534 B-737-500 Seiyun Socotra 11 : 15 : AM 12 : 15 : PM SUN Suspended SHOW MAP
FXX 535 B-737-500 Socotra Seiyun 01 : 00 : PM 02 : 00 : PM WED Suspended SHOW MAP